Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Oikeudelliseen tietoon johtavia linkkejä.
Sites [ Submit ]
Tekijänoikeusaiheisia dokumentteja - Jukka Korpelan laaja tekijänoikeutta käsittelevä sivusto, jossa on huomioitu laajalti myös Internet-julkaisemiseen liittyvät erityiskysymykset. Valtioneuvoston hankerekisteri - Tietoja eduskunnan, valtioneuvoston ja ministeriöiden asettamista komiteoista, toimikunnista, neuvottelukunnista, lautakunnista, selvitysmiestöistä, työryhmistä sekä valtion virastojen, laitosten ja liikelaitosten johtoelimistä. Rekisterissä on myös tietoja ministeriöissä virkamiestyönä valmisteltavista lainsäädäntöhankkeista. EDILEX - Editan www-palvelu, jossa virallisaineiston lisäksi myös juridisia kirjoituksia ja ajankohtaisaineistoa. Osittain maksullinen. Euroopan Neuvoston ihmisoikeussopimus - Roomassa vuonna 1950 tehty ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty yleissopimus lisäpöytäkirjoineen. Europol-perustamissopimus - Europolin perustamissopimuksen raakateksti. Epävirallinen. FINLEX - Valtion säädöstietopankki - Lainsäädäntö, oikeuskäytäntö, säädöskäännökset ja sähköinen Suomen säädöskokoelma. Henkilörekistereistä lain kannalta - Jukka Korpelan laajahko artikkeli henkilörekisterien juridisesta olemuksesta, huomioiden myös Internet-palveluiden yhteydessä syntyvien rekisterien roolin. Julkisten Eurooppa-tietokantojen luettelo - Epävirallinen listaus julkisista EU:n tietokannoista. Tietoa julkaisutavoista sekä linkkejä joillekin englanninkielisille hakusivuille. Julkisuuslaki - Oikeusministeriön tietosivu viranomaisen toiminnan julkisuudesta ja siihen liittyvästä lainsäädännöstä. Kopiraitti - Reitti tekijänoikeuteen - Kopiosto ry:n ja opetusministeriön tuottama tekijänoikeusopas. Opas keskittyy kouluopetukseen liittyviin tekijänoikeuksiin. OpusLex - Oikeudellinen tietopankki, jossa mm. artikkelikirjasto ja interaktiivinen kuva oikeussalista. Toimintaa pyörittää noin 20 asianajotoimiston OpusLex-verkosto. PRH: Tavaramerkki - Patentti- ja rekisterihallituksen tavaramerkkisivusto. Tietoa mm. tavaramerkin myöntämisestä, luokituksesta ja alan lainsäädännöstä. Tietokanta myönnetyistä tavaramerkeistä. Suomen lait Webissä - Tietoa Suomen lakien, niiden esitöiden sekä oikeuskäytännön etsimisestä verkosta sekä ohjeita dokumenttien linkittämiseen omille sivuille. Suomen Lakiopas - Erityisesti perheoikeudellisiin kysymyksiin (perintö, avioliitto jne.) keskittynyt tietopalvelu. Mukana myös asiakirjamalleja tavallisimpiin tarpeisiin. Suomen perustuslaki - Tietoa uudesta perustuslaista ja sen valmistelusta. Sivuilta löytyy myös perustuslain käännöksiä eri kielillä sekä tietoa Suomen valtiosäännön kehityksestä. Tavaramerkkejä koskevat maininnat ja niiden pakollisuus - Jukka Korpelan artikkeli, joka käsittelee tavaramerkkien yhteydessä käytettyjä symboleja yleensä, niiden juridisia vaikutuksia ja tavaramerkkisymbolien käyttöä verkkoviestinnässä. Verotus-lehti - Vero-oikeuden asiantuntijajulkaisu. YK:n ihmisoikeussopimus - Kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen yleissopimus lisäpöytäkirjoineen YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus - Sopimusteksti kokonaisuudessaan, asianajotoimisto Fredman & Månssonin sivuilla. PreLex - Verkkopalvelu, josta voi seurata yksittäiseen asiaan liittyvän päätöksenteon etenemistä EU-toimielimissä.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
Englanti  -  Italia  -  Tšekki  -  Hollanti  -  Romania  -  Ruotsi  -  Kiina (yksinkertaistettu)  -  Slovensky  -  Russian  -  Ukrainian
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC