Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites van organisaties, die namens de overheid een formeel toezicht uitoefenen op instellingen en bedrijven.
Sites [ Submit ]
Autoriteit Financiële Markten - Instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector. Algemene informatie over de taken en werkwijze van deze instelling. Commissariaat voor de Media - Zelfstandig bestuursorgaan dat erop toeziet dat de bepalingen uit de Mediawet worden nageleefd. Informatie over de taken van het Commissariaat en een overzicht van besluiten en regelgeving. Inspectie voor de Gezondheidszorg - Orgaan dat toezicht houdt op en adviseert over de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg in Nederland. Algemene informatie over de Inspectie en verschillende publicaties. DTe - Dienst uitvoering en toezicht Energie. Onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken. Belast met het toezicht op de uitvoering van de Electriciteitswet en gaswet. Nationale ombudsman - Onderzoekt op verzoek of uit eigen beweging het gedrag van de overheid ten opzichte van de burger. Informatie over en rapporten van de Ombudsman. Commissie Gelijke Behandeling - Onafhankelijke en deskundige organisatie, ingesteld door de Nederlandse regering als een instantie waar burgers met klachten over ongelijke behandeling terecht kunnen. Adviezen en oordelen van de Commissie. Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (OPTA) - Zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de post- en telecommunicatiemarkt. Algemene informatie over de taken van de OPTA. Voorts jaarverslagen en folders van deze toezichthouder. Raad van State - Geeft advies over wetgeving aan regering en parlement en spreekt recht in bestuursrechtelijke geschillen. Algemene informatie over de Raad van State en een jurisprudentiedatabank. Waarderingskamer - Zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken. Uitgebreide informatie over de taken van de Waarderingskamer en over de Wet WOZ. Tevens kan in een forum discussie worden gevoerd en vragen worden gesteld. Verispect - Onafhankelijk inspectiebedrijf dat namens de rijksoverheid toezicht houdt op de naleving van de IJkwet, de Wet op de kansspelen en de Waarborgwet. Waarborg Holland - Door Ministerie van EZ belast met de uitvoering van de 'Waarborgwet'. Informatie over onderzoek en stempeling van edelmetalen. Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) - Uitvoeringsinstelling van de Mededingingswet. De NMa handhaaft het verbod op kartels of misbruik van een economische machtspositie en toetst fusies en overnames. Overzicht van besluiten en publicaties van de NMa en van de toepasselijke wet- en regelgeving. Code Geneesmiddelenreclame, Stichting - Zelfregulerend en toezichthoudend orgaan op geneesmiddelenreclame. Algemene informatie over de stichting, integrale tekst van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame, uitleg over de procedures, een jurisprudentiedatabank vanaf 1999 en een overzicht van aangesloten organisaties. College bescherming persoonsgegevens (CBP) - Onafhankelijke instantie die erop toeziet dat persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd, en dat de privacy van burgers ook in de toekomst voldoende gewaarborgd blijft. Overzicht van alle uitspraken, adviezen, achtergrondstudies, onderzoeksrapporten, brochures en jaarverslagen van het CBP.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC