Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Muzej je ustanova, katere glavna naloga je dokumentiranje, vrednotenje, interpretiranje in raziskovanje, ohranjanje ter preprečevanje škodljivih vplivov, izvajanje konservatorsko-restavratorskih postopkov, upravljanje, omogočanje dostopa in predstavljanje javnosti predmetov premične kulturne dediščine. Muzeji torej predmete zbirajo, urejajo, hranijo in strokovno obdelujejo z namenom, da jih proučijo, raztolmačijo, povežejo s sodobnostjo in razstavijo. Bistvo modernega muzeja je v tem, da razstavljene predmete čim bolj približa obiskovalcem. Ime muzej izvira iz klasične grščine mouseion - sedež in svetišče muz. Muzej lahko ustanovi vsak, bistveno je, da zagotovi osnovne pogoje za delovanje ustanove, osebje, prostore in dolgoročno finansiranje. Muzeje tako ustanavljajo države, pokrajine, občine, mesta, podjetja, društva in zasebniki.
Sites [ Submit ]
Slovenski etnografski muzej - Stalna razstava Med naravo in kulturo predstavlja tezaver muzejskih zbirk, zakladnico slovenske in zunajevropske dediščine vsakdana in praznika z več kot 3000 razstavljenimi predmeti. 1. svetovna vojna - Predmeti iz prve svetovane vojne v Kobaridu Narodni muzej Slovenije - Narodni muzej Slovenije, je najstarejša slovenska muzejska institucija. S svojimi šestimi strokovnimi oddelki zbira, dokumentira, čuva in ohranja, raziskuje premično kulturno dediščino ter jo predstavlja javnosti. Mestni muzej Idrija - Dediščina idrijske čipke, idrije in rdunika živega srebra, ki je vpisan na UNESCO seznam svetovne dediščine. Tehniški muzej Slovenije - TMS, ki se nahaja v v kartuzijanskem samostanu Bistra v Bistri pri Vrhniki, je slovenski muzej, namenjen zbiranju, zaščiti in posredovanju slovenske tehniške dediščine. Muzej in galerije mesta Ljubljane - Mestni muzej Ljubljana, galerije in Plečnikova zbirka Muzej novejše zgodovine - Pregledne razstave gradiva slovenske novejše zgodovine. Muzej je tudi srečališče najrazličnejših skupin in prostor dialoga ter razmisleka. Notranjski muzej Postojna - Zbirke arheoloških predmetov iz obdobij prazgodovine, rimske dobe, srednjega in novega veka. Pokrajinski muzej Kočevje - Muzejske razstave občasnih in stalnih razstav, shranjevanje gradiva, interna muzejska knjižnica in delovni prostori. Prirodoslovni muzej Slovenije - Muzej z nacionalno, evropsko in svetovno pomembnimi naravoslovnimi študijskimi zbirkami, v katerih so vidne spremembe biotske raznovrstnosti, razvoj naravoslovne miselnosti in tehnik zbiranja ter obdelave muzejskega gradiva. Muzej Vrbovec - Muzej gozdarstva in lesarstva, ki je prevzel skrb za zaščito premične kulturne dediščine gozdarstva in lesarstva. Muzej Velenje - V Muzeju Velenje je na ogled enajst stalnih muzejskih in galerijskih zbirk. Poleg zbirk v prostorih na Velenjskem gradu predstavlja muzej tudi Muzej usnjarstva na Slovenskem, Grilovo domačijo v Lipju pri Velenju, Kavčnikovo domačijo v Zavodnju nad Šoštanjem, ki je zaradi svoje dimnične zasnove izjemen kulturni spomenik ljudske arhitekture, ter spominski sobi v Topolšici in na Graški Gori. Muzej Sončna pesem - V muzeju votivov in jaslic, ki se nahaja ob brezjanski cerkvi, boste začutili romarsko in duhovno zgodbo Brezij. Medobčinski muzej kamnik - Kamniški muzej, ki se nahaja na gradu Zaprice , je edini javni zavod, ki skrbi za varovanje, hranjenje in predstavljanje premične kulturne dediščine na širšem kamniškem območju. Skupnost muzejev Slovenije - Skupnost muzejev Slovenije je organizacija slovenskih muzejev in galerij, ki jih povezuje v skupnem interesu reševanja izbranih poklicnih in statusnih vprašanj. Koroški Pokrajinski Muzej - Muzej železarske, rudarske in druge tehnične dediščine, etnološke dediščine in lokalno značilne ljudske kulture, zbiranje umetnostnega in kulturnozgodovinskega gradiva starejših obdobij s posebnim poudarkom na varovanju predmetov arheološke dediščine. Miklova hiša Ribnica - Galerija, muzej, knjižnica Muzej novejše zgodovine Celje - Muzej premične kulturne dediščine s področja zgodovine in etnologije od začetka 20. stoletja dalje. Muzej premogovništva Slovenije - Velenjski muzej premogovništva, ki je nastal na podlagi dela številnih generacij slovenskih rudarjev in predstavlja zelo zanimiv način sodelovanja med delujočim Premogovnikom Velenje, ki muzej tudi upravlja, Mestno občino Velenje in Muzejem Velenje. Muzej Škofja Loka - Loški muzej, ustanovljen leta 1939, je muzej kompleksnega tipa z arheološko, zgodovinsko, kulturnozgodovinsko, umetnostnozgodovinsko, etnološko in prirodoslovno zbirko. Slovenska kinoteka - Muzejski oddelek Slovenske kinoteke zbira, ohranja, dokumentira, preučuje, interpretira in razstavlja filmsko dediščino. Muzej za arhitekturo in oblikovanje - MAO - Arhitekturni muzej Ljubljana je osrednja slovenska muzejska ustanova, ki deluje na področju arhitekture, urbanizma, industrijskega in grafičnega oblikovanja ter fotografije. Muzej na prostem Rogatec - Muzej na prostem Rogatec je doslej največji muzej na prostem na Slovenskem.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
English  -  Bulgarian  -  Danish  -  Spanish  -  Basque  -  Croatian  -  Italian  -  O'zbekcha  -  Ukrainian  -  Indonesian  -  Breton  -  Korean  -  Russian  -  Serbian  -  Finnish  -  Thai  -  Vietnamese  -  Catalan  -  German  -  Czech  -  Dutch  -  Japanese  -  Lietuvių  -  Farsi  -  Romanian  -  Swedish  -  Chinese  -  French  -  Hungarian  -  Polish  -  Chinese Simplified  -  Greek  -  Norwegian  -  Portuguese  -  Galician  -  Turkish  -  Slovensky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2023 - Midnight Design Productions, LLC