Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Groot Salland, Waterschap - Beheert het waterpeil, de waterkwaliteit en de rivierdijken in West-Overijssel. Actueel nieuws en informatie over de projecten en de belastingen. Rijn en IJssel, Waterschap - Digitaal loket voor nieuws en informatie over het beleid, projecten, belastingen en vergunningen. Speciaal voor kinderen waterpret met Rein de vis. Hollands Noorderkwartier, Hoogheemraadschap - Verantwoordelijk voor het waterbeheer in het noordelijk deel van Noord-Holland. Nieuws, faq en bestuurlijke info. Rijnland, Hoogheemraadschap van - Nieuws, digitale dienstverlening en informatie over de organisatie en de waterhuishouding. Amstel, Gooi en Vecht, Hoogheemraadschap - Over de taken, belastingen en de organisatie. Met actueel nieuws. Noorderzijlvest, Waterschap - Zorgt in noorden en westen van de provincie Groningen, in de kop van Drenthe en in het Friese deel van het Lauwersmeergebied voor een goede waterkwaliteit, juist waterpeil, en begaanbare vaarwegen. Hunze en Aa's, Waterschap - Zorgt in Noordoost-Drenthe en Oost-Groningen voor de juiste hoeveelheid water in sloot en plas, voor de zuivering van afvalwater, voor veilige waterkeringen en toegankelijke vaarwegen. Over het beleid, het bestuur, de verordeningen en het beheer. Roer en Overmaas, Waterschap - Verantwoordelijk voor het beheer van de waterwerken en Maaskaden in Midden en Zuid Limburg. Peel en Maasvallei, Waterschap - Verantwoordelijk voor het beheer van het water in beken, sloten en vennen in Noorden Midden-Limburg. Veluwe, Waterschap - Een beeld van de werkzaamheden, organisatie en taken. Het waterschap zorgt voor veilige dijken, schoon water en optimale waterstanden in beken, sloten en kanalen. Waterschappen in Nederland - Nieuws van de Nederlandse waterschappen. Lijst en links van waterschappen en hoogheemraden. Wetterskip Fryslân - Informatie van de Friese waterschappen. Over de geschiedenis, het werk en de verantwoordelijkheden. Waterschap Zuiderzeeland - Waterbeheerder in de Zuiderzeelanden. Nieuws en informatie over taak en tarieven. De Dommel, Waterschap - Waterbeheerder in een deel van de provincie Noord-Brabant. Nieuws, e-loket en informatie over projecten. Brabantse Delta, Waterschap - Fusie van het Hoogheemraadschap van West-Brabant en de waterschappen De Dongestroom, Land van Nassau, Mark en Weerijs en Het Scheldekwartier. Informatie over het waterschap, de activiteiten en dienstverlening. Aa en Maas, Waterschap - Zorgt voor voldoende en schoon oppervlaktewater in een beheersgebied van 160.000 hectare en onderhoudt 110 km Maasdijk. Hollandse Delta, Waterschap - De vijf fuserende waterschappen in Zuid-Holland zuid. Informatie over de afzonderlijke waterschappen en het fusieproces. Unie van Waterschappen (UvW) - Landelijke koepelorganisatie van de waterschappen in Nederland, spreekbuis naar parlement, rijksoverheid en andere organisaties. Nieuws, beleidsterreinen, activiteiten-kalender, voorlichtingsmateriaal en bestuurlijke informatie. Waterschapswijzer - Informatie voor spreekbeurten of werkstukken van scholieren over hoe de waterschappen werken. Delfland, Hoogheemraadschap - Zorgt voor het juiste waterpeil in sloten en vaarten, voor stevige dijken en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven. De Stichtse Rijnlanden, Hoogheemraadschap - Waterbeheerder in de Rijnlanden. Nieuws en informatie over taak en tarieven. Waterschapsbedrijf Limburg - Zorgt in Limburg voor de juiste hoeveelheid water van een goede kwaliteit. Informatie over het werk en de verantwoordelijkheden. Reest en Wieden, Waterschap - Zorgt in Noordwest-Overijssel en West-Drenthe voor de waterkwaliteit, waterkwantiteit, de waterkeringen en de vaarwegen. Informatie over de projecten, belastingen en de vergunningen.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC