Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Eurolanguage - Sudski tumači i prevoditelji. Prevođenje isprava, općih i specifičnih tekstova, knjiga i članaka, internet stranica, te konsekutivno i simultano prevođenje. Fuderer, Tetyana - Stručni prevoditelj i stalni sudski tumač za ukrajinski i ruski jezik Lingua Soft - Stručni prevoditelji i sudski tumači s dugogodišnjim iskustvom na poslovima usmenih i pisanih prijevoda specijalizirani su za pojedina jezična područja. Prevoditeljski ured Zagreb - Prevođenje tekstova, simultano prevođenje i prevođnje s ovjerom sudskog tumača. Agencija za prevođenje - O agenciji, prevoditeljske usluge, usluge sudskog tumača, poduka, suradnja, marketing, cjenik i kontakt. Prijevodi - Tvrtka nudi usluge stručnih prijevoda. Prevoditelji su izvorni govornici. Sudski - Indeks sudskih tumača, prevoditelja i vjaštaka. Bilingua d.o.o. - Usulge prijevoda i tumačenja. Pisani i usmeni prijevodi, procjene i reference. Prevoditelj - Stručni prijevodi pravnih, ekonomskih, tehničkih tekstova, prijevodi kataloga, priručnika, promidžbenih brošura, web stranica i ostalih tekstova. Hrvatsko društvo konferencijskih prevoditelja - Simultano prevođenje, konsekutivno prevođenje, šaptano prevođenje. Ciklopea - Prevoditeljske usluge, pisanje tekstova, lektura, korektura, grafičko oblikovanje, administrativne usluge, kongresna tehnika, PR usluge, konzultantske usluge, edukacija. Studio RES - Usluge prevođenja i lektoriranja svih vrsta tekstova te ovjere dokumenata, diploma, potvrda. Prolingua - Prevoditeljska agencija koja pruža usluge financijskih prijevoda, pravnih prijevoda, marketinških prijevoda, tehničkih prijevoda, lokalizacije. Andrić, Hrvoje - Sudski tumač i prevoditelj u Slavonskom Brodu. Prijevodi i ovjera dokumenata i stručnih tekstova sa/na njemački i engleski. Sanja Đitko - Usmeno prevođenje - konsekutivno, simultano, šaptanje, putem telefona, te pismeno prevođenje i po potrebi ovjeravanja tekstova. Triuma d.o.o. - Prevoditelji i sudski tumači za engleski, njemački, talijanski, španjolski, portugalski, poljski, češki, slovenski, švedski i mađarski, te usluge lekture tekstova. Studium d.o.o. - Prevoditelj svih vrsta općih tekstova. Stručni prevoditelj iz područja financija, bankarstva, ekonomije i prava. Predavač poslovnog jezika i vanjski suradnik MMF-a.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2022 - Midnight Design Productions, LLC