Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
CBAC - Cyd-bwyllgor Addysg Cymru - Consortiwm o awdurdodau addysg lleol sefydlwyd ym 1948, yw Cyd-bwyllgor Addysg Cymru. Mae Siop lyfrau, MEU Cymru, Uned yr Iaith Cymru a gwybodaeth am Arholiadau sy'dd ar eu Gwefan. Cyngor Addysgu Cyffredinol Cymru - Corff statudol, hunanreoleiddiol a phroffesiynol ar gyfer athrawon yng Nghymru, sy'n ceisio codi statws addysgu trwy gynnal a hyrwyddor safonau uchaf o arferion proffesiynol ac ymddygiad er lles athrawon, disgyblion ar cyhoedd. Rhieni dros Addysg Gymraeg - Cymdeithas sydd yn cynrychioli rhieni trwy Gymru i gyd ydy RhAG, a'i nod yw hybu addysg Gymraeg a sicrhau'r adnoddau gorau ar gyfer y garfan gynyddol o blant cyfrwng Cymraeg. BBC Cymru'r Byd: Cymru Addysg - Gwybodaeth am raglenni addysg y BBC gyda adnoddau i'n cefnogi a chyda dolenni priodol. Coleg y Bala - Canolfan Eglwys Bresbyteraidd Cymru sy'n cyflwyno y ffydd Gristnogol i ieuenctid a phlant mewn ffordd fywiog a chyfoes. learndirect Cymru - Gwefan Gymraeg learndirect, gyda newyddion, hanesion a chyngor a chymorth wedi'u paratoi'n arbennig i ddysgwyr yng Nghymru. Estyn - Gwasanaeth arolygu annibynnol yng Nghymru. Cyhoeddir adroddiadau am ysgolion cynradd, uwchradd ac arbennig. CCAUC: Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru - Cyngor sydd yn gyfrifol am gyllido colegau a sefydliadau addysg uwch a phrifysgolion yng Nghymru. Mae ganddo'r pwer hefyd i gyllido addysg uwch mewn colegau addysg bellach. Corff Cyhoeddus Noddedig y Cynulliad yw y Cyngor. Mudiad Ysgolion Meithrin - Mudiad gwirfoddol yw Mudiad Ysgolion Meithrin. Ei nod yw rhoi cyfle i bob plentyn ifanc yng Nghymru fanteisio ar wasanaethau a phrofiadau blynyddoedd cynnar trwy gyfrwng y Gymraeg. TWF - Cyngor a chymorth ar fagu plant yn ddwyieithog. Popeth Cymraeg - Darparwyr cyrsiau Cymraeg i oedolion. Mae yna daflen newyddion i'w lawrlwytho. Cymraeg i Oedolion - Mae Canolfan Cymraeg i Oedolion Caerdydd a Bro Morgannwg yn Ganolfan o Ragoriaeth, gyda dros 25 mlynedd o brofiad yn dysgu Cymraeg i oedolion.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2024 - Midnight Design Productions, LLC