Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Triết lý liên quan đến cuộc điều tra hợp lý của chân lý và nguyên tắc nhân đạo, kiến ​​thức và hành vi. Nhánh chính truyền thống của nó là siêu hình học, nghiên cứu về bản chất tối hậu của thực tế, nhận thức luận, điều tra về nguồn gốc và giới hạn của kiến thức, đạo đức, làm việc với đạo đức và công lý, và tính thẩm mỹ, nghiên cứu về cái đẹp trong nghệ thuật.
Also Available in These Languages
English  -  Deutsch  -  Japanese  -  Norsk  -  Euskara  -  Chinese_Simplified  -  Português  -  Hebrew  -  Türkçe  -  Azerbaijani  -  Esperanto  -  Slovensky  -  Česky  -  Tagalog  -  Polski  -  Français  -  Bulgarian  -  Italiano  -  Greek  -  Svenska  -  Català  -  Română  -  Suomi  -  Russian  -  Dansk  -  Magyar  -  Ukrainian  -  Nederlands  -  Lietuvių  -  Srpski  -  Español
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC