Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Các lĩnh vực khoa học, nhưng chuyên về hướng kỹ thuật, giải pháp kỹ thuật, các kỹ thuật, thao tác, vận hành,cải tiền kỹ thuật, hơn là nghiên cứu, khám phá, khái quát hóa kiến thức một chuyên ngành khoa học.
Also Available in These Languages
English  -  Chinese_Traditional  -  Chinese_Simplified  -  Greek  -  Ukrainian  -  Thai  -  Česky  -  Lietuvių  -  Svenska  -  Nederlands  -  Norsk  -  Català  -  Türkçe  -  Korean  -  Hebrew  -  Magyar  -  Persian  -  Português  -  Français  -  Esperanto  -  Deutsch  -  Dansk  -  Srpski  -  Italiano  -  Español  -  Bahasa_Indonesia  -  Română  -  Japanese  -  Suomi  -  Russian  -  Polski
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC