Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
เว็บหรือบล๊อกของผู้ที่เป็นนักการเมือง
Sites [ Submit ]
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ - เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ อานันท์ ปันยารชุน - ชีวประวัติ, รวมปาฐกถา, บทบาทและกิจกรรม อดีตรัฐมนตรีสองสมัยของประเทศไทย กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครราชสีมา 5 สมัย ชินวรณ์ บุณยเกียรติ - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราช 7 สมัย สาธิต ปิตุเตชะ - สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง นราพัฒน์ แก้วทอง - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพิจิตร ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ - ผู้สมัครผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ปี 2551 (รอบที่ 1) สุรนันทน์ เวชชาชีวะ - เว็บไซต์ทางการของนายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ อตีดรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ปัจจุบันเป็นพิธีกร ชวน หลีกภัย - นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรีสองสมัย ระหว่างปี พ.ศ. 2535-2538 และระหว่างปี พ.ศ. 2540-2544 พิชิต ชื่นบาน - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยลำดับที่ 53 (1 ส.ค. 2554 - ปัจจุบัน) ดร.อุตตม สาวนายน - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งแต่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2558 ในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC