Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Organizácie rôznych spoločenských skupín
Sites [ Submit ]
Mestská knižnica mesta Piešťany - Mestská knižnica mesta Piešťany je mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá poskytuje svoje služby širokému spektru návštevníkov a organizuje početné kultúrno-vzdelávacie podujatia regionálneho i celoslovenského významu. Metodicko-pedagogické centrum Prešov - Metodicko-pedagogické centrum Prešov zamerané na výkon metodickej činnosti a na ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Zaostri na rodinu - Moja rodina. Rady a odporúčania, blogy, spoločenstvá, tipy na výlety, kalendár. Portál o rodine a pre rodiny. PDCS - Centrum prevencie a riešenia konfliktov - Vzdelávacie a intervenčné služby pre inštitúcie štátnej správy, samosprávy a neziskového sektora. Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku - Dobrovoľné združenie fyzických a právnických osôb. Informácie o členstve, publikáciach a seminároch. YMCA Slovakia - Je kresťansky orientované, dobrovoľné, nepolitické a necirkevné združenie. Svetová Esperantská Mládežnícká Organizácia (TEJO) - Zaoberá sa kultúrou, vzdelávaním a jazykovou politikou esperantistov. Fulbright Commission - Štipendiá pre občanov SR, akademické poradenstvo, programy pre inštitúcie, aktuálny zoznam účastníkov a kontakty. EurActiv.sk - Informačný portál o Európskej únii. Rada mládeže Slovenska - Členovia, regionálne rady, kľúčové dokumenty, stanoviská, správy o činnosti a kontakty. Klub detskej nádeje - Stanovy a aktivity klubu, detské tábory, album fotografií z akcií, archív činnosti a podujatí. Detský fond Slovenskej republiky - Aktivity organizácie, kódex detských práv, stanovy a výročné správy. Socionet - Informačný portál sociálnych služieb. Menšiny, postihnutí, sociálna politika a pomoc, vzdelávanie a zdravie. Mensa Slovakia - IQ testy,plány akcií a kontakty. Echo - Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím, plány činností a kontakty. Republiková únia zamestnávateľov - Únia zamestnávateľov súkromného sektoru, organizácia, stanovy a cieľe. SKEJ - Slovenská esperantská mládež - Združenie mladých ľudí hovoriacich esperantom, propagácia esperanta,plány činností a kontakty. Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Dobrovoľné občianske združenie , poradenstvo, sociálna pomoc, sociálne služby a kontakty. Alter Nativa, o.z. - Občianske združenie na podporu prirodzeného života. Rozvoj miestnej sebestačnosti, komunít, alternatívy v hospodárení.Permakultúra. Ponuka publikácií a ručne vyrábaných výrobkov. Vzdelávacia Nadácia Aspekt - Podpora vzdelania a vedy. Vzdelávacie programy v oblasti svetových jazykov, manažmentu, environmanažmentu a podnikania. Výmenné pobyty, kultúra. Online predaj literatúry. MVRO - Platforma mimovládnych rozvojových organizácií - Združuje neziskové organizácie zamerané na humanitárnu a rozvojovú pomoc. Členovia, história, spolupráca, partneri, články a dokumenty. občianske združenie NAPS - Najmladší autor Peter Solej-občianske združenie na podporu vzdelávania a tvorivej duševnej aktivity mládeže SR. Transparency International Slovensko -  Centrum pre hospodársky rozvoj - Nezisková, mimovládna organizácia zameraná na výskum ekonomických a sociálnych javov. Kontakty, projekty, aktivity,publikácie, semináre a partneri. Dianetické centrum Košice - Informácie, literatúra, prednášky a školenia zamerané na rozvoj osobnosti založené na dielach L. Rona Hubbarda. O Dianetike a Scientológii. Open Society Foundation - Financovanie a podpora otvorených spoločností. O nadácii, články, granty a rôzne programy. Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky - Zájmové združenie na ochranu a presadzovanie spoločných zamestnávateľských, podnikateľských a obchodných záujmov svojich členov. AVNM - Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku. Kataster nehnuteľností - Adresy a stránkové hodiny katastrálnych úradov a správ katastra Slovenská katolícka charita - Aktuality, služby, o charite na Slovensku, zahraničná pomoc, adopcia na diaľku, kampane. Sloboda zvierat - Nezisková organizácia pre ochranu zvierat združujúca ľudí, sympatizujúcich s jej myšlienkami. Federácia strojvodcov SR - Stránky odborovej organizácie. Stanovy, zoznam, diskusia, časopis, správy, galéria a kontakty. Asociácia Historické Hotely Slovenska - Skupina hotelov v zámkoch, kaštieľoch a historických budovách na Slovensku. Slovensko-ruská spoločnosť - Informácie o zaujímavostiach v ruskej kultúre, ekonomike a politike, určené pre verejnosť i členov spoločnosti. Etický kódex bloggera - Etický kódex bloggera je neziskový projekt, ktorého cieľom je poukázať na blogy čestné k navštevníkovi. Pre viac informácií navštívte oficiálnu stránku projektu. InkoFórum, o.z. - Občianske združenie na pomoc osobám trpiacim inkontinenciou (mimovoľný únik moču, alebo stolice). Stránka určená pre laickú ale i odbornú verejnosť. Changenet - Aktualizované spravodajstvo z prostredia mimovládnych neziskových organizácií na Slovensku. Obec Maňa | Oficialna stránka obce - Stránka venovaná obci Maňa. Jej účeľom je informovať občanov o diani v obci. Na stranke sa pravidelne zverejnujú fotografie z akcíi, dokumnety zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, sravy o hospodarení obce. Ostravice zelená - moderní vesnice pro rodinný život - Ostravice zelená je ambiciózní projekt moderní vesnice pro rodinný život s důrazem na postupný rozvoj obce při současném zachování kvality života. Klub veteránov letiska Kuchyňa - Klub veteránov letiska Kuchyňa je dobrovoľná, nepolitická, záujmová, spoločenská organizácia, ktorá združuje ľudí, ktorí pracovali na letisku neďaleko Malaciek. DHZ Petrovice - Oficiálna stránka DHZ obce Petrovice. Slovenský alpský klub - OEAV Alpenverein poistenie. Rybárska spoločnosť Komjatice - Stránka Rybárskej spoločnosti Komjatice - predaj povolení na rybolov, fotogaléria revíru a úlovkov. Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky - Národná asociácia horských vodcov Slovenskej republiky NAHV SR poskytuje informácie o činnosti, organizácii, histórii a podmienkach prijatia záujemcov o povolanie horského vodcu. Študentský parlament - Stránky Študentského parlamentu elektrotechnikov a informatikov, prinášajú vždy aktuálne informácie zo života FEI a FIIT a aj niečo viac. Carp Team Kochanovce. - Občianske združenie rybárskeho zväzu. Ciele združenia,zoznam revírov, úspešnosť sezón, fotogaléria. Cesta ku šťastiu, o.z. - Občianske združenie Cesta ku šťastiu sa zaoberá zlepšovaním stavu komunít formou rôznych aktivít pre spoločnosť, akými sú zlepšovanie čistoty prostredia, prednášky, dobročinné aktivity. Slovensko bez drog, o.z. - Slovensko bez drog je nezisková organizácia, ktorá sa zaoberá drogovou prevenciou a šírením osvety o drogách a ich škodlivosti. Eurodesk - Európska informačná sieť, konferencie a zamestnanecké programy pre mladých ľudí.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
Also Available in These Languages
anglicky  -  arménsky  -  bulharsky  -  dánsky  -  španielsky  -  chorvatsky  -  taliansky  -  kurdsky  -  slovinsky  -  ukrajinsky  -  indonézsky  -  malajsky  -  bosensky  -  bretónsky  -  rusky  -  albánsky  -  srbsky  -  fínsky  -  thajsky  -  vietnamsky  -  katalánsky  -  indicky  -  nemecky  -  hebrejsky  -  česky  -  holandsky  -  ázerbajdžánsky  -  japonsky  -  litevsky  -  rumunsky  -  švédsky  -  arabsky  -  bielorusky  -  čínsky  -  francúzsky  -  maďarsky  -  poľsky  -  čínsky (zj.)  -  velšsky  -  grécky  -  lotyšsky  -  latinsky  -  nórsky  -  portugalsky  -  turecky  -  galicíjsky  -  taiwansky
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC