Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
Crescendo - Kristīgu profesionālu mūziķu un mūzikas studentu kustība. Latvijas Kristīgais radio - Raidījumu programma, arhīvs un tiešraide. Radiostacijas vēsture, mērķi, personāls, kontaktinformācija un raidīšanas frekvences. Toronto Sv. Andreja evaņģēliski luteriskā draudze -  Ņujorkas evaņģēliski luteriskā draudze -  Latvijas Evaņģēliski Luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs - Izstrādā un īsteno koncepciju, organizē apmācību, tulko un izdod literatūru, organizē Baznīcas mēroga projektus. Romas - katoļu Baznīca Latvijā -  Latvijas Kristīgā Studentu Brālība - Sabiedriska organizācija, kas apvieno Latvijas augstskolu kristīgos studentus Luterāņu Stunda - Organizācija, kura darbojas masu informācijas līdzekļos, veidojot radio un TV raidījumus un izdodot literatūru, kur skarti visdažādākie temati kristīgās morāles un ētikas aspektā. Līvānu evaņģēliski luteriskā draudze -  Rīgas Mateja baptistu draudze -  Janis Ginters - Jaunās Sv.Ģertrūdes evaņģeliski luteriskās draudzes mācītājs. Harē Krišnas kustība Latvijā - Informācija par garīgajiem skolotājiem, vēdas, grāmatas un garīgā prakse. Luterisma mantojuma fonds - Luterisma Mantojuma Fonds ir bezpeļņas organizācija. Tās darbības specifika ir konfesionāli luteriskas literatūras tulkošana un izdošana. Rīgas Svētā Jāņa evaņģēliski luteriskā draudze -  Jēzus Kristus ceļi - Jēzus Kristus ceļi, Viņa ieguldījums cilvēka apziņā, kā arī cilvēces un pasaules mainīšanās procesā: jauns skatupunkts par daudzām pieredzes un pētījumu nozarēm; praktiski padomi personīgajai attīstībai Rīgas Geštalta institūts - Geštaltterapija fokusē cilvēka uzmanību uz “šeit un tagad” notiekošajiem procesiem; tā sekmē atbildību un apziņas līmeni, atjauno spēju izjust savas emocijas un jūtas, kuras vēl joprojām tiek pārāk cenzētas. Geštaltterapija sekmē cilvēka tēla veseluma attīstību piecās viņa dzīves sfērās: fiziskajā, emocionālajā, intelektuālajā (racionālajā), sociālajā un garīgajā. Septītās Dienas Adventistu Liepājas draudze -  Agape Latvija - Organizācijas Agape Europe pārstāvniecība. Schola Cantorum Rīga - Ansamblis gregoriskā korāļa autentiskai interpretēšanai Bībele un tās izpētes materiāli - Septītās dienas Adventistu Baznīcas Latvijas draudžu Savienības publicēts bībeles teksts ar iespēju veikt meklēšanu. Baltinavas Romas katoļu draudze - Baznīcu un draudzes vēsture. Rīgas Svētā Jēkaba Romas katoļu draudze -  Balvu Vissvētākās Trīsvienības Romas katoļu draudze - Kontaktinformācija, vēstures apraksts un dievkalpojumu laiki. Jūrmalas Romas katoļu draudzes -  Bolderājas Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas Romas katoļu draudze - Informācija par dievkalpojumiem, baznīcu, draudzi, prāvestiem un aktivitātēm. Kalupes evaņģēliski luteriskā draudze -  Lielvārdes evaņģēliski luteriskā draudze -  Kyrie eleison - Ar Pareizticību saistītās informācijas apkopojums. Ziņas par Latvijas pareizticīgajiem dievnamiem, draudzēm, to vēsturi un kopš 1843. gada iznākušajām grāmatām. Mežaparka evaņģēliski luteriskā draudze - Aktualitātes un vēsture, sprediķi, informācija par darbiniekiem un mācīājiem. Mazsalacas baptistu draudze - Informācija par vēsturi un kori. Latvijas Via de Cristo - Trīs dienu „skola”, kurā Jaunās Derības skatienu uz kristietību uzlūko kā dzīvesveidu. Tā ir nometne, kas domāta lai stiprinātu un atjaunotu kristiešu ticību un caur viņiem, viņu ģimenes, draudzes un vidi, kurā viņi dzīvo, strādā un atpūšas. Latvijas Evaņģēliski Luteriskā Baznīca - Informācija par baznīcu, tās struktūru, dievnamiem un draudzēm, aktualitātes. Jānis Šmits - Svētrunas audio un teksta formātos. Madonas Kristus Karaļa Romas katoļu draudze -  Rīgas Svētā Franciska Romas katoļu draudze - 
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2019 - Midnight Design Productions, LLC