Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
תנועות פוליטיות.
Sites [ Submit ]
אומה - התנועה הלאומית-אזרחית לכלכלה דומקרטית, לאוניברסליזם ערכי ולחוקה יהודית-אזרחית. האתר מציג את תוכנית "3 מדינות לשני עמים". המכון הישראלי לדמוקרטיה - מכון מחקר עצמאי א-מפלגתי, המשמש מקור מידע, יעוץ ומחקר בנושא השלטון הדמוקרטי. סיעת עוז בהסתדרות - סיעת עוז, הסיעה האופוזיציונית הגדולה בהסתדרות, חרתה על דגלה להאבק על דמותה של ההסתדרות כמגינה על העובדים והגימלאים בישראל. פרופיל חדש - קבוצה פמיניסטית,הקוראת להכיר בזכות של גברים ונשים לבטא את השתתפותם בחברה באמצעות שרות אזרחי אלטרנטיבי. אומץ לסרב - מכתב הלוחמים - תנועה של לוחמים במילואים הקוראים לסיום הכיבוש, ומסרבים לשרת בתחומי השטחים הכבושים. באתר מופיעה רשימה עם שמות החיילים, מאמרים וסיפורים אישיים ופורום לתגובות. הפורום הקומוניסטי הישראלי - פועל לקידום המרקסיסם בארץ ישראל. בצלם - מרכז המידע הישראלי לזכויות האדם בשטחים, הוקם בשנת 1989. מטרותיו העיקריות של בצלם הן להיאבק נגד הפרות זכויות האדם בשטחים.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2021 - Midnight Design Productions, LLC