Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Sites [ Submit ]
נגב בר קיימא - עמותה הפועלת להגברת מעורבות הציבור באיכות הסביבה ולפיתוח אזורי, כלכלי וחברתי ארוך טווח הכולל שימור לצד התקדמות. מכון דש"א - פועל במסגרת החברה להגנת הטבע. עוסק באיסוף מידע, ניתוח וגיבוש עקרונות מדיניות וכלים לשמירה על משאבי הקרקע והשטחים הפתוחים. המרכז לקיימות מקומית - "קיימות" או "פיתוח בר קיימא" הינו מצב בו פעילותנו כיום אינה פוגעת ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צורכיהם ורצונותיהם. המרכז העוסק בקידום הקיימות ברמה המקומית. המשרד לאיכות הסביבה - האתר הרישמי המציג חדשות, מידע אקולוגי לפי אזורים ולפי נושאים, מידע לתעשיות ועסקים ומפה אינטראקטיבית המציגה את מיקומן של האנטנות הסלולריות ומיכלי פינוי הבקבוקים. מגמה ירוקה - תנועת סטודנטים למען איכות הסביבה. באתר ניתן לקבל מידע על הפעילות והקמפיינים הארציים ובקמפוסים השונים, ולהצטרף לרשימת התפוצה. אקולוגיה ואיכות הסביבה - אינדקס מאמרים ואתרים בנושא איכות הסביבה מתוך הספרייה הוירטואלית של מט"ח. החלון הירוק - אתר האינטרנט לצעירים של האגף לחינוך ולנוער בקרן הקימת לישראל. אתר קהילתי לנוער המתעניין באיכות הסביבה ופיתוח בר-קיימא. ירוק נושך - ערוץ חדשות ומאמרים המוקדש לאיכות הסביבה ולבעלי חיים. מתוך האתר NRG-מעריב. התנועה לעירוניות מתחדשת בישראל - פועלת לקדם פיתוח אנושי, הרמוני ובר-קיימא של הסביבה הבנויה בישראל. איגוד ערים חדרה - איגוד שמטרתו שמירה על רמה ניאותה של איכות האוויר בתחום השפעת תחנת הכוח, וכן טיפול בנושאים סביבתיים נוספים. עץ בעיר - אקולוגיה עירונית בתל-אביב והסביבה. אתר הבודק ומציג שאלות ותשובות לגבי גידול צמחים, אשפה ירוקה ו"צרכנות אורגנית". ח'ביזה - קהילה תומכת חקלאות היא מודל אלטרנטיבי, חברתי ואקולוגי, המאפשר לצרכן לקבל אוכל בריא וטרי תוך סיפוק יציבות שיווקית לחקלאי. חיים וסביבה - ארגון גג לאירגונים סביבתיים ישראליים. ניתן לקרוא באתר מאמרים וניירות עמדה לצד רשימה היסטורית של הישגי התנועה. מרכז השל - מכון מחקר וחינוך העוסק בפיתוח חשיבה ומנהיגות סביבתית. באתר ניתן למצוא מידע על פרויקט WorldWatch בישראל ותוכנית "עמיתי הסביבה" להכשרת מנהיגות. איגוד ערים אזור חיפה - איכות הסביבה - מציג מדד מעודכן בזמן אמת על איכות האוויר בסביבות חיפה, וכן נתונים ותקנות על קרינה, חומרים מסוכנים ורעש. האגודה הישראלית לאקולוגיה ומדעי הסביבה - אגודה הפועלת לקידום השיח, החקיקה והחינוך הסביבתי המובלת על ידי חוקרים ישראלים מובילים בתחומי הסביבה והאקולוגיה. באתר ניתן לצפות בעלוני האגודה ולהרשם אליה. המועצה לשימור מבנים ואתרי התיישבות - גוף ציבורי הפועל לקידום נושא שימור האתרים. האתר מציג את הנושא ובסיס נתונים מקיף על אתרים רבים, כולל תמונות והסבר היסטורי.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC