Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Категорията съдържа сайтове, свързани с обучението по компютърни науки в Софийски Университет "Св. Климент Охридски".
Sites [ Submit ]
Проектиране и Анализ на Компютърни Алгоритми - Изборен курс към ФМИ при СУ, предназначен основно за студенти от СУ "Климент Охридски": учебна програма, записани студенти, лекции и материали за подготовка. Увод в програмирането с Java - Въведителни лекции по програмиране. Обхващат основите на езика Java и отчасти обектно-ориентираното програмиране. Проектиране на човеко-машинен интерфейс - Представя основните принципи, подходи и техники при проектиране на човеко-машинни интерфейси Изкуствен интелект - Лекции, покриващи основните насоки в изкуствения интелект; упражнения; списък с литература по темата. Конструиране на качествен програмен код - Изборен курс към ФМИ при СУ. Запознава студентите с принципите на изграждане на висококачествен програмен код. Съдържа информация за курса, учебни материали, новини и форум. Програмиране за платформа .NET - Изборен курс към ФМИ на СУ "Климент Охридски". Съдържа информация за курса, учебни материали и новини. Запознава студентите с основите на .NET Framework - CLR, assemblies, CTS, FCL, Web services, ADO.NET, Windows Forms и ASP.NET Интернет Програмиране с Java - Изборен курс към ФМИ при СУ. Лекции по програмиране със сокети, Java-аплети и разработка на Web-приложения с технологиите Servlets/JSP. Съдържа информация за курса, учебни материали, новини и форум.
Click [ Submit ] above to Add a New Site, Update a Site, or Remove a Site from this Category.
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC