Search:
Home  About  Submit Site    
  
 
Ekologické zemědělství (řidčeji biozemědělství, organické zemědělství) je pokrokový způsob hospodaření, který bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti a umožňuje tak produkovat vysoce kvalitní a hodnotné potraviny. Jeho prioritou je kvalita, nikoli kvantita produkce. Je založené na zásadách etičtějšího přístupu vůči chovaným zvířatům, ochrany životního prostředí, šetření neobnovitelných zdrojů, ochraně zdraví populace ale i udržení zaměstnanosti v zemědělství a na venkově a udržení biodiverzity (rozmanitosti rostlinných a živočišných druhů). Je jedním z prostředků trvale udržitelného rozvoje.
Also Available in These Languages
This directory is made available through a Creative Commons Attribution license from the DMOZ Organization.

© 2020 - Midnight Design Productions, LLC